Lei 4.025/2012 – Autoriza o Poder Executivo a contratar professores e auxiliar de serviços complementares