Lei 4.016/2011 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito sumplementar